Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych jest prowadzenie wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej, organizacyjnej i prawnej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów oraz wspieranie zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3.

Zadania:

Do obowiązków Centrum Usług Wspólnych w zakresie wspólnej obsługi, należy:

 1. Realizacja zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.
 2. Obsługa finansowo-księgowa: rachunków bieżących, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydzielonych rachunków dochodów, pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
 3. Obsługa bankowa i kasowa oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zatwierdzonych i zleconych przez osoby zarządzające jednostkami, w tym obsługa wypłat stypendiów oraz wyprawek szkolnych dla uczniów.
 4. Obsługa organizacyjna i finansowo - księgowa zadań wynikających z realizowanych przez jednostki projektów rządowych, projektów finansowanych ze środków UE oraz zadań finansowanych z innych źródeł zewnętrznych.
 5. Przygotowywanie danych i analiz niezbędnych do opracowywania przez dyrektorów jednostek obsługiwanych planów dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych oraz zmian w tym zakresie.
 6. Obsługa kadrowa i płacowa, w tym:
  a) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunku pracy,
  b) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  c) sporządzanie list płac i organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz innych należności,
  d) prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń wynikających z obowiązków pracodawcy w zakresie rozrachunków publicznoprawnych,
  e) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych oraz do innych celów na wniosek pracownika.
 7. Przygotowywanie danych niezbędnych do wykonywania przez dyrektorów jednostek obsługiwanych zadań z zakresu statystyki i sprawozdawczości (innych niż określone w pkt 1)
 8. Ustalanie terminów okresowych przeglądów budowlanych.
 9. Ustalanie terminów okresowych szkoleń BHP pracowników obsługiwanych jednostek.
 10. Obsługa prawna jednostek.
 11. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie powierzonej i wytworzonej w ramach realizowanych zadań dokumentacji, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W ramach wspierania zadań wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, Centrum Usług Wspólnych  zapewnia:

 1. Obsługę organizacyjno-administracyjną:
  a) spraw związanych z tworzeniem, likwidacją, przekształcaniem szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszczonów,
  b) postępowań w sprawie zezwolenia na założenie placówki publicznej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
  c) postępowań w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  d) postępowań prowadzonych w ramach kontroli spełniania obowiązku nauki,
  e) spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki, w tym związanych z konkursami na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
  f) spraw dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli, organizacji pracy szkół i przedszkoli, nauczania indywidualnego i rewalidacji,
  g) spraw dotyczących przyznawania Nagród Burmistrza Mszczonowa dla nauczycieli oraz wnioskowania o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
  h) spraw dotyczących oceny pracy dyrektora,
  i) spraw dotyczących zakładania szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz prowadzenie ich ewidencji.
 2. Obsługę administracyjną i finansowo - księgową:
  a) spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  b) spraw dotyczących wspierania uczniów niepełnosprawnych, w tym zwrotu rodzicom kosztów dowożenia do szkoły,
  c) zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
  d) spraw z zakresu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
  e) zadań związanych z prowadzeniem rozliczeń między gminami dotyczących dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2a i 2d, art. 90 ust. 2c i 2d oraz kosztów, o których mowa w art. 79n ustawy o systemie oświaty,
  f) zadań z zakresu udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce,
  g) spraw dotyczących dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli.
 3. Organizowanie dowozu dzieci do szkół w ramach transportu zamkniętego.
 4. Obsługę gminnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.
 5. Przygotowywanie sprawozdań statystycznych oraz innych sprawozdań wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz z aktów wykonawczych do tych ustaw dotyczących realizowanych przez Gminę Mszczonów zadań.
 6. Przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń.
 7. Sporządzanie projektu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz innych analiz tematycznych dotyczących oświaty.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza dotyczących zadań z zakresu:
  a) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
  b) opieki nad dziećmi do lat 3.
 9. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie powierzonej i wytworzonej w ramach realizowanych zadań dokumentacji.

 

 

 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu