Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Zwrot kosztów dowozu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Jeśli Twoje dziecko/podopieczny posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i sam zapewniasz dowóz dziecka/podopiecznego do przedszkola/szkoły, przysługuje Ci zwrot kosztów dowozu na trasie: dom-szkoła-dom.

Zwrot kosztów dowozu przysługuje Ci w przypadku, gdy dowozisz dziecko/podopiecznego do:

 1. najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - niepełnosprawnym dzieciom: 5-letnim i 6-letnim oraz dzieciom, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
 2. najbliższej szkoły podstawowej - niepełnosprawnym uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 3. najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 4. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:
  1. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia;
  2. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu wylicza się według wzoru:

koszt = (a-b) × c

gdzie:

 • a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica/opiekuna prawnego z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,
 • b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
 • c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się jak wyżej.

Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa Rada Miejska w Mszczonowie, w drodze uchwały.

Zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Mszczonowa a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.

Wniosek o zwrot kosztów dowozu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1.

Dodatkowe informacje na temat zwrotu kosztów dowozu dziecka/podopiecznego uzyskasz w Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45 odwiedzając urząd osobiście, wysyłając zapytanie na adres e-mail sekretariat@cuw-mszczonow.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 46 857 13 22.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu