Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Gołyńska, sekretariat@cuw-mszczonow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 857 13 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Centrum Usług Wspólnych można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Przed budynkiem znajduje się parking. Na parkingu wydzielono miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest jedno wejście dla interesantów usytuowane od ulicy Grójeckiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy. Po lewej stronie schodów prowadzących do wejścia znajduje się winda pozwalająca wjechać wózkiem osobie z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do budynku pozwalają na przejazd wózkiem. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. Po telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby (telefon: +48 46 857 13 22), pracownik jednostki udzieli niezbędnego wsparcia (pokonanie schodów, obsługa windy, otworzenie drzwi lub innego stosownie do potrzeb osoby zgłaszającej). Po wejściu do budynku (do pokonania jest dwoje drzwi) znajdziemy się na korytarzu. Na ścianie po lewej stronie wisi tablica informacyjna z opisem wydziałów. Kierując się na wprost od wejścia głównego, dotrzemy do schodów prowadzących do Centrum Usług Wspólnych na I piętro budynku. Na pierwsze piętro nie ma windy. Osoby mające trudności z pokonaniem tej bariery proszone są o wcześniejsze zgłaszanie w sekretariacie Centrum (telefon: +48 46 857 13 22, e-mail: sekretariat@cuw-mszczonow.pl) potrzeby uzyskania wsparcia. Informacja zostanie przekazana do merytorycznego pracownika, który zejdzie na parter i obsłuży interesanta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Do budynku i wszystkich pomieszczeń Centrum można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informujemy, że interesanci (poza osobistą wizytą) we wszystkich sprawach mogą kontaktować się z Centrum:

 1. wysyłając pismo na adres: Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów,
 2. kontaktując się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej – nr telefonu: +48 46 857 13 22,
 3. wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@cuw-mszczonow.pl,
 4. przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu