Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Zabawa uczy i doskonali

Zabawa uczy i doskonali

logo fundusze europejskie

Projekt ujęty w Programie Rewitalizacji Mszczonowa w latach 2016-2023, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-042/17-00.
Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
Obsługę finansowo-księgową zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.
Całkowita wartość projektu: 765 527,93 zł
Dofinansowanie: 612 137,93 zł
Wkład własny pieniężny: 153 390,00 zł
Projekt realizowany był  przez Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie i obejmował 4 rodzaje działań:

  • utworzenie i zapewnienie w okresie 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania 100 nowo utworzonych miejsc przedszkolnych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami
  • poszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dzieci
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry przedszkola w zakresie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji związanych ze wspieraniem wyrównywania indywidualnych różnic rozwojowych oraz wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami
  • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uzupełnienie wyposażenia w zakresie nowo tworzonych miejsc przedszkolnych.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu