Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Aktualności

Informacje dla uchodzców z Ukrainy

„Szanowni Państwo",
odpowiadając na zgłaszane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnioski – przygotowaliśmy napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.


PRZYJMOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY DO SZKÓŁ W POLSCE
ПРИЙОМ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ПОЛЬЩІ
Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do publicznych szkół  na warunkach dotyczących obywateli polskich. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe - w miarę posiadania wolnych miejsc. Szkoły udzielać będą także niezbędnego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Dane kontaktowe do szkół 
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, adres: Mszczonów, ul. Warszawska 27, 
  tel.: 46 857 22 10, e-mail: 
  sp@mszczonow.pl
 • Szkoła Podstawowa w Piekarach, adres: Piekary ul. Piekarska 47, tel.: 46 857 49 27, e-mail: sppiekary@wp.pl
 • Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, adres: Lutkówka ul. Szkolna 1, tel.: 46 857 44 27, e-mail: splutkowka@mszczonow.pl
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie, adres: Osuchów ul. Szkolna 1,
  tel.: 46 857 44 71, e-mail: 
  zsposuchow@mszczonow.pl
 • Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, adres: Bobrowce ul.  Mszczonowska 5, tel.: 46 857 44 91, e-mail: spbobrowce@mszczonow.pl 
 • Szkoła Podstawowa we Wręczy, adres: Wręcza ul. Szkolna 50, tel.: 46 857 53 50, e-mail: spwrecza@mszczonow.pl

Rodzice dziecka z zagranicy, mogą zwrócić się bezpośrednio do organu prowadzącego z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca. W takiej sytuacji proszę kontaktować się z Centrum Usług Wspólnych - tel. stacjonarny: 46 857 13 22
lub komórkowy: 798 674 555.

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ПОЛЬЩІ

Діти та підлітки з України обов’язкового шкільного віку та обов’язкової освіти (7-18 років) приймаються до державних шкіл на умовах, що застосовуються для громадян Польщі. Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи. Державна початкова школа, в якій проживає дитина з-за кордону, приймає їх за посадою, інші державні початкові та середні школи - за умови наявності вільних місць. Школи також нададуть необхідну підтримку в рамках психолого-педагогічної допомоги.

 • Початкова школа Ян Адам Маклакевич у Мщонові Мщонув вул. Warszawska 27 Тел.: 46 857 22 10
  електронна пошта: sp@mszczonow.pl
 • Початкова школа в Пекарах Пекарах вул. Пекарська 47 Тел.: 46 857 49 27 електронна пошта: sppiekary@mszczonow.pl
 • Початкова школа Майор Юзеф Вишневський у Лутковіці Лутківці вул. Школьна 1 Тел.: 46 857 44 27
  електронна пошта: splutkowka@mszczonow.pl
 • Початкова школа Отець-канонік Мар'ян Ліпський в Осухові Осухів вул. Школьна 1 Тел.: 46 857 44 71
  електронна пошта: zsposuchow@mszczonow.pl
 • Початкова школа в Бобровцях Бобрівка вул. Mszczonowska 5 Тел.: 46 857 44 91 електронна пошта: spbobrowce@mszczonow.pl
 • Початкова школа в Wręcza Wręcza вул. Школьна 50 Тел.: 46 857 53 50 електронна пошта: spwrecza@mszczonow.pl

можуть звернутися безпосередньо до керівного органу з проханням вказати школу з вільними місцями. У такій ситуації, будь ласка, зв’яжіться з Центр спільних послуг- стаціонарний телефон: 46 857 13 22 або мобільний: 798 674 555.


Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy/
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), podaję do publicznej wiadomości:

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie nr 6/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.
 2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określają:

  Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

  Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów.

Rządowy program pomocy uczniom z niepełnosprawnościami w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Informację na temat dofinansowania zakupu podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiałów edukacyjnych do ksztalcenia ogólnego i zawodowego znajdziecie Państwo klikając na link: https://www.cuw.mszczonow.pl/186,rzadowy-program-pomocy-uczniom-z-niepelnosprawnosciami-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych


Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół

Wnioski w sprawie zorganizowania dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół oraz zwrotu kosztów dowozu znajdziecie Państwo klikając na link: https://www.cuw.mszczonow.pl/142,dowoz-uczniow


Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu