Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Jeśli Twoje dziecko/podopieczny posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przysługuje mu bezpłatny dowóz do przedszkola/szkoły lub zwrot kosztów dowozu na trasie: dom-szkoła-dom jeśli dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Bezpłatny dowóz przysługuje do:

  1. najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - niepełnosprawnym dzieciom: 5-letnim i 6-letnim oraz dzieciom, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
  2. najbliższej szkoły podstawowej - niepełnosprawnym uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  3. najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
  4. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego: 
    1. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia;
    2. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia.

Wniosek o zapewnienie dowozu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1.

W przypadku uczęszczania dziecka/podopiecznego do przedszkola/szkoły prowadzonej przez Gminę Mszczonów, wniosek można również złożyć za pośrednictwem przedszkola/szkoły, do której dziecko/podopieczny uczęszcza.

Dodatkowe informacje na temat zapewnienia dowozu dziecka/podopiecznego uzyskasz w Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45 odwiedzając urząd osobiście, wysyłając zapytanie na adres e-mail sekretariat@cuw-mszczonow.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 46 857 13 22.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu