Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Nawigacja

Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych

ZGŁASZANIE DZIECI I REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW

 

W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone   w  2012 r.  Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat w przypadku, jeśli korzystało  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

I. DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE  SZKOŁY

Dzieci zamieszkałe w obwodzie, szkoła obwodowa przyjmuje do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Aby zgłosić do klasy pierwszej dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły należy:

  1. wybrać szkołę obwodową właściwą dla zamieszkania;
  2. pobrać zgłoszenie z sekretariatu szkoły lub jej strony WWW i wypełnić zgłoszenie;
  3. wypełnione zgłoszenie dziecka złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie siedmiu dni poprzedzających rozpoczęcie rekrutacji na wolne miejsca.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe).

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §1 ustawy   z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mszczonów powinno być potwierdzone zameldowaniem stałym lub czasowym (obejmującym dzień 01.09.2019 r.) lub innym dokumentem.

 

II. KANDYDACI SPOZA OBWODU SZKOŁY

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wniosków składanych przez rodziców/opiekunów prawnych. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariatach szkół od 11 do 29 marca 2019 r.

 

Więcej informacji dotyczących zasad przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych znajdziecie Państwo klikając na link https://www.cuw.mszczonow.pl/172,rekrutacja-do-szkol

 

 

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu

Stopka